ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Algemene bepalingen
Op elke offerte / bestelling en op de overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden exclusief en met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant van toepassing, zelfs indien ze in strijd zijn met de voorwaarden van de klant, behoudens schriftelijk overeengekomen afwijkingen die in geen enkel geval door de klant geïnterpreteerd kunnen worden als een algemene afwijking van de onderhavige voorwaarden van toepassing op de vroegere en/of toekomstige commerciële relaties tussen partijen. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij de overeenkomst gesloten zouden hebben zonder te protesteren tegen de voorwaarden of gelijkaardige bepalingen van de klant.

De klant wordt door het aanvaarden van de offerte en / of het plaatsen van een bestelling onweerlegbaar geacht deze algemene voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te accepteren.

De nietigheid / niet-afdwingbaarheid van een bepaling vervat in één van de artikelen van deze voorwaarden zal op geen enkele wijze het afdwingbare karakter van de andere bepaling aantasten en FotoPille verbindt zich er toe de betrokken bepaling te vervangen door een geldige / afdwingbare bepaling die de intentie van de partijen zo dicht mogelijk benadert.

2. intellectuele eigendom
2.1 Het gebruik van onze werken is onderworpen aan de bepalingen van de wetten inzage de auteursrechten en de naburige rechten, en is strikt beperkt tot de omschrijving die gegeven is op onderhavige document. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling behouden wij de (intellectuele) eigendom (kabel, audiovisuele exploitatie, privékopie, uitgave,enz.) op al onze werken. Originele digitale bestanden, schetsen en lay-out blijven onze eigendom.

Aangezien het afstaan van een werk niet het afstaan van de auteursrechten erover inhoudt en dat evenmin laat veronderstellen, is elke reproductie, publicatie, tentoonstelling of andere vorm van gebruik alleen mogelijk met onze voorafgaande schriftelijke toestemming en de vermelding van onze naam. De rechten op onze werken kunnen in geen geval en op geen eklele wijze zonder onze schriftelijke toestemming aan deren worden overgedragen.

2.2 Fotopille kent aan de klant een onherroepbaar (behalve in geval van schending van de lixentievoorwaarden), niet-exclusief en onoverdraagbaar gebruiksrecht toe op onze werken overeenkomstig de modaliteiten van onderhavig Artikel 2.2 (hierna, de “Licentie).

De klant kan zich in geen geval beroepen op de Licentie buiten zijn statutaire handelsactiviteit. Praktisch wordt de klant elk soort van gebruik of van handeling verboden dewelke niet expliciet voorzien is Boek XI Wetboek Economisch recht, in het bijzonder Titel 5 ten gunste van de gebruiker of niet uitdrukkelijk is toegelaten door de overeenkomst, waaronder:

het maken van permanente of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke, ongeoorloofde reproducties van de werken;
het bewerken, wijzigen of aanpassen van de werken;
overgaan tot doorgifte of verspreiding van de werken, tot het online zetten, bv op het internet, van de werken of tot eender welke andere mededeling van de werken aan het publiek;
het commercialiseren van de werken of van elke andere werken gebaseerd op de werken;

dit alles door eender welk middel (elektronisch, digitaal, analoog) onder welke vorm (lichamelijk of onlichamelijk, schriftelijk of mondeling) ook.

OF

in geen enkel geval en op geen enkele wijze (reprografie, fotokopie, microfilm, videoprocédé of elektronische, digitale of analogische manipulaite, enz.) mag er een nieuw oigineel of kopie, van welke aard ook, van de door ons geleverde werken gemaakt worden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

2.3 indien de reproductierechten worden afgestaan, gaat die afstand pas in nadat de oveengekomen prijs betaald is.

2.4 De klant moet de morele rechten die aan onze werken voerbonden zijn, respecteren. Onze naam (FotoPille) moet duidelijk en ondubbelzinning ten opzichte van elke reproductie vermeld worden. De klant verbindt er zicht zo toe de integriteit van onze werken te respecteren, en met name de kleuren trouw weer te geven en ze niet te verminken of te vervormen zonder onze voorafgaande toestemming .

2.5 Het gebruik van onze werken begeurt op de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Hij alleen is verantwoordelijk voor de nodige vergunningen met betrekking toto de personen en goederen die op deze werken afgebeeld zijn, en voor de teksten en onderschriften die met het gebruik ervan gepaard gaan.

2.6 Bij enige inbreuk op de bepaling van dit Artikel 2 behouden wij ons recht voor om een schadevergoeding te vorderen, minstens zoals voorzien in het SOFAM-Tarief, onverminderd ons een recht een hogere schadevergoeding te vorderen.

3. Sancties
3.1 een forfaitaire minimale schadevergoeding van 200% van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 125 euro, is verschuldigd bij gebruik zonder voorafgaande toestemming.

3.2 Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 100% van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 125 euro, is verschuldigd bij gebruik zonder vermelding van de naam van de auteur en/of van zijn rechthebbende.

3.3 Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 300% van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 250 euro, is verschuldigd bij gebruik met naamtekening met een andere naam dan deze van de werkelijke auteur en/of van zijn rechthebbende.

3.4 Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 200% van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 125 euro, is verschuldigd in geval van schending van de inegriteit van het werk.

4. Bestellingen, sluiten en uitvoeren van de overeenkomstig
Foto’s, catalogi, folders of andere door FotoPille geleverde publiciteitsdocumenten hebben geen contractuele waarde. De offertes blijven één maand geldig.

Wij verbinden ons ertoe de bepalingen van de bestelbon trouw en naar best vermogen te respecteren.

De klant waarborgt dat hij beschikt over alle rechten, titels en vergunningen / toelatingen vereist teneinde FotoPille toe te laten de diensten te leveren en waarover de klant zich alleszins zelf zal dienen te informeren.

5. leveringen/overmacht
in geval van overmacht of van een voorval dat voor FotoPille redelijkerwijze een beletsel uitmaakt voor de uitvoering van haar verbintenissen en dat niet aan haar toerekenbaar is, behoudt FotoPille zich respectievelijk het recht voor de leverings-uitvoeringstermijn te verlengen of de overeenkomst met onmiddellijk effect, van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, te beëindigen bij aangetekende kennisgeving aan de klant, zonder dat FotoPille de onvoorzienbaarheid van deze situatie dient te bewijzen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

Onder overmacht wordt o.m. verstaan brand, watersnood, slechte weersomstandigheden, oorlog, oproer, staking, blokkade, gedwongen sluiting van de onderneming, ziekte, ongevallen, een probleem van interne organisatie van de onderneming, in-of uitvoerverbod, transportmoeilijkheden, vertraagde toevoer/gebrek aan toevoer van leveranciers, en dit alles zowel bij FotoPille als bij de leveranciers, bij de bevoorraders of onderaannemers of andere betrokken derden alsook wanprestaties bij voormelde derden.

6. Afhaling
Afhaling van de bestelde goederen dient te gebeuren binnen 14 dagen na de melding dat de bestelling klaarligt voor afhaling. Zoniet wordt er een bijdrage van 1,25 euro per dag aangerekend zolang de goederen niet zijn afgehaald. Deze bijdragen kunnen maandelijks gefactureerd worden. Zelfs voordat de goederen worden afgehaald.

7. Einde van de overeenkomst
De klant heeft het recht de overeenkomst eenzijdig te verbreken mits vergoeding van FotoPille voor de reeds geleverde waren / diensten, alsook van een forfaitaire en onherleidbare vergoeding ten belope van 25% (excl. BTW) van het nog niet geleverde gedeelte, als verplichte tegenprestatie voor de uitoefening van dit eenzijdig verbrekingsrecht.

In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant is FotoPille gerechtigd tot betaling van de reeds geleverde goederen / diensten, alsook van een forfaitaire en onherleidbare vergoeding ten belope van 25% (excl.BTW) van het nog niet geleverde gedeelte, dit onder voorbehoud van het recht van FotoPille op een grotere schadevergoeding indien zij meer schade kan aantonen.

FotoPille behoudt zich het recht om voor, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle leveringen op te schorten alsook om de voorafgaandelijk rechterlijke tussenkost noch voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen voor wat betreft het nog niet uitgevoerde gedeelte, bij aangetekende kennisgeving aan de klant, bij niet- betaling op de vervaldag van een factuur alsook in geval van faillissement, de gedeeltelijke of totale stopzetting van de activiteit, de vereffening of insolvabiliteit van de klant of bij om het even welke wijziging in de juridische toestand van de klant.

8. Aansprakelijkheid
Klachten moeten ons binnen de 7 dagen na leveringsdatum per aangetekende brief toegestuurd worden, zo niet wordt de levering als aanvaard beschouwd.
Indien de aansprakelijkheid (zowel wat betreft haar precontractuele-, buitencontractuele- of contractuele aansprakelijkheid) van FotoPille zou weerhouden worden, zal deze in ieder geval beperkt zijn tot het dekken van de directe schade met als maximum het geheel der sommen (excl. BTW) gefactureerd door FotoPille voor de diensten/hu voorwerp voor dewelke voormede aansprakelijkheid zou schade zoals zuiver financiële schade, winstderving, verlies van klanten, verlies van werkuren m.b.t. waren / diensten voor dewelke FotoPille’s aansprakelijkheid wordt weerhouden, schade aan andere goederen dan deze die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken enz. is uitgesloten.

De klant aanvaardt dat door technische beperkingen kleurafwijkingen mogelijk zijn. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling, heeft de levering plaats op ons adres. De fotografische en grafische werken, evenals elk ander voorwerp, worden vervoerd op risico en ten laste van de klant.

Na de levering is FotoPille niet verantwoordelijk voor het bijhouden van de digitale bestanden.

9. Prijzen en betaling
onze prijs is berekend op de prijzen van de grondstoffen en lonen op de datum van de bestelbon. Wij behouden ons het recht voor, bij eventuele stijging van een van deze factoren, enze prijzen aan te passen. Meerwerken en supplementen worden natuurlijk afzonderlijk afgerekend.

Onze facturen moeten binnen de 15 dagen op ons adres betaald worden, tenzij anders vermeld op de factuur. Elke factuur die na deze termijn niet betaald is, wordt van rechtswege vermeerderd met een intrest van 10% per jaar.

Wanneer de factuur onbetaald blijft 15 dagen na de aangetekende verzending van een ingebrekestelling, zal de schuld van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met 12% van het gefactureerde bedrag met een minimum van 372 euro. Deze forfaitaire vergoeding staat los van de schadeloosstelling wegens schending van de auteursrecthen en van de procedure- en gerechtskosten.

10. territoriale bevoegdheid
in geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van de plaats waar de auteur zijn werkplaats heeft bevoegd.